+++ de verzendkosten zijn in NL gratis bij bestellingen vanaf 50 euro ++ tussen de 20 en 50 euro betaalt u slechts 2.95 +++ Naar belgie bedragen de verzendkosten 5.95 +++
Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Treinen-paradijs betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van alle producten van Treinen-paradijs.
1.2 Naast deze algemene voor waarden kan Treinen-paradijs aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op een bepaald product, de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Treinen-paradijs niet geaccepteerd.
1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Treinen-paradijs.
1.5 Treinen-paradijs houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
1.6 Treinen-paradijs valt onder de rechtspersoon Treinen-Paradij geregistreerd bij de KvK te Utrecht

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door Treinen-paradijs zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de Treinen-paradijs internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met Treinen-paradijs komen pas dan tot stand wanneer Treinen-paradijs een bestelling heeft beoordeeld. Treinen-paradijs heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Treinen-paradijs internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De artikelen van Treinen-paradijs worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Treinen-paradijs.
5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3 Behoudens het geval van contante verkoop, directe betaling (Ideal, Creditkaart, paypal) of zending onder rembours, dient de betaling van de door Treinen-paradijs geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 15 werkdagen.
5.4 Bij niet tijdige betaling geeft Treinen-paradijs het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.5 Treinen-paradijs is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Treinen-paradijs te verrichten prestaties.
5.6 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Treinen-paradijs verrekening van facturen toe te passen.
5.7 Door Treinen-paradijs in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 Verzending en aflevering
6.1 De goederen reizen voor risico van de verzender vanaf de vestiging van Treinen-paradijs.
6.2 Treinen-paradijs is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Treinen-paradijs behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Treinen-paradijs aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen.
Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Treinen-paradijs is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Treinen-paradijs of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 9 Reclames
9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Treinen-paradijs. Na het verstrijken van deze termijn wordt Treinen-paradijs geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Treinen-paradijs er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten als correct heeft geaccepteerd.
9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclame door Treinen-paradijs gegrond wordt bevonden, kan Treinen-paradijs overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Treinen-paradijs worden afgegeven c.q. wordt opgestuurd.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4 De afnemer dient in alle gevallen Treinen-paradijs drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
9.5 Producten waarvan het garantiezegel is verbroken kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10
Garantie 10.1 Treinen-paradijs verleent altijd op door haar geleverde artikelen garantie, waarbij de duur van de garantie afhangt van het product en daar altijd bij vermeld wordt. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal 7 dagen, mits deze op afstand gekocht zijn. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad dan wordt het aankoopbedrag geretourneerd.
Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
10.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde retourformulier en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het retourformulier.
10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Treinen-paradijs op te geven adres.
10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het garantiezegel en/of serienummer of originele verpakking
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Treinen-paradijs zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het produkt niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Treinen-paradijs echter geen defect geconstateerd kan worden.

10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
10.6 Indien een aangekocht product fabrieksgarantie heeft en de betreffende fabrikant failliet is gegaan en/of geen garantie meer kan bieden is Treinen-paradijs niet aansprakelijk te stellen voor de garantie van deze producten. Wel zal normaliter in deze situatie een oplossing gezocht worden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Treinen-paradijs blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Treinen-paradijs in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Treinen-paradijs niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Treinen-paradijs.
11.3 De afnemer vrijwaart Treinen-paradijs te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 Januari 2007
Categorie├źn
Speciale Aanbiedingen
Nieuwe artikelen
Ga naar...
Quick Find
Kopen bij Treinen-paradijs want:
Voor 15:00 besteld de volgende dag in huis:
Altijd Bereikbaar:
Ma t/m Vr van 10:00 t/m 17:00
za: van 12:00 t/m 16:00
+31 (0)30-6991034
Alles is vanuit voorraad leverbaar
Afhalen kan bij ons op afspraak
Scherpe prijzen.
Altijd verstuurd via:

    0 items

Verlanglijstje

    Je verlanglijstje is leeg.

Guestbook

There are currently no product reviews

Social Networking
Facebook